2015. november 2., hétfő

A névmás III.

A kérdő névmások


Ide tartozik:
кто - ki
что - mi
какой, -ая, -ое; -ие - milyen
каков, -a, -o; -ы - milyen, miféle
кoторый, -ая, -ое; -ые - melyik, hány, hányadik
чей, чья, чьё; чьи - kié, kinek a...


A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
ki
кто
кого
кого
кому
кем
o ком
mi
что
что
чего
чему
чем
o чём
kié
чей
ßà
чьего
чьему
чьим
o чьём
чья
чью
чьей
чьей
чьей
o чьей
чьё
ßà
чьего
чьему
чьим
o чьём
чьи
чьи
чьих
чьим
чьими
o чьих

Megjegyzések:
 1. A какой és a кoторый kérdő névmásokat úgy ragozzuk, mint a mellékneveket. A каков, каковaкаковoкаковы csak nemben és számban változik.
 2. A каков kérdő névmás jelentése azonos a какой névmással, de csak állítmányra kérdezünk vele. Pl.: Каково ваше мнение? - Mi az Ön véleménye?
 3. A какой a minőségre, a кoторый pedig a sorrendre vonatkozik, vagy több közül való választást tesz lehetővé.
Какая сегодня погода? - Milyen idő van ma? 
Которым поездом мы поедем? - Melyik vonattal utazunk?

Kifejezések:
Который час? - Hány óra?
Какое сегодня число? - Hányadika van ma?

2015. október 2., péntek

A névmás II.

Birtokos névmások

enyém
мой, моя, моё; мои
Ezeket a birtokos névmásokat nemben, számban és esetben egyeztetjük a birtokkal.
tiéd
твой, твоя, твоё, твои
övé (hn)
его
Ezek a birtokos névmások a birtokos neméhez igazodnak, és nem ragozhatók.
övé (nn)
eё
övé (sn)
его
miénk
наш, наша, наше; наши
Ezeket a birtokos névmásokat nemben, számban és esetben egyeztetjük a birtokkal.
tiétek
ваш, ваша, ваше; ваши
övék
их
Nem ragozható.

свой, своя, своё; свои - visszaható birtokos névmás.
Jelentése: saját; a magam, magad, stb. Ragozható.
Pl.: у них свой дом - saját házuk van

A birtokos névmások ragozása

A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
мой
ßà
моего
моему
моим
о моём
моя
мою
моей
моей
моей
o моей
моё
моё
моего
моему
моим
о моём
мои
ßà
моих
моим
моими
o моих

Ugyanígy ragozzuk a твой és a свой birtokos névmásokat.


A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
наш
ßà
нашего
нашему
нашим
o нашем
наша
нашу
нашей
нашей
нашей
o нашей
наше
наше
нашего
нашему
нашим
o нашем
наши
ßà
наших
нашим
нашими
o наших

Ugyanígy ragozzuk a ваш birtokos névmást is.

Megjegyzések:

 1. его, eё, их (övé, övék) birtokos névmások a személyes névmások birtokos esetű alakjai, ezért ezeket nem ragozzuk ezeket, és sosem egészülnek ki н-nel. Pl.: Я был у его отца. - Voltam az apjánál. De: Я был у него. - Nála voltam.
 2. A birtokos névmást nem tesszük ki a testrészek neve mellett, és olyankor sem, ha magától értetődik, kinek a birtokáról van szó. Pl.: Мальчик махнул рукой. - A fiú intett a kezével.
 3. свой, своя, своё; свои birtokos névmást mindig használhatjuk a мой, твой, наш, ваш helyett, ha a mondat alanya a birtokos.

2015. augusztus 20., csütörtök

A névmás I.

Személyes névmások

Ide tartoznak: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они
себя - magát (visszaható névmás)
друг друга - egymást (kölcsönös névmás)


A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
én
я
меня
меня
мне
мной
(обо) мне
te
ты
тебя
тебя
тебe
тобой
(о) тебe
ő (hn)
он
его
(на него)
его
(у него)
ему
(к нему)
им (с ним)
(о) нём
ő (nn)
она
её (на неё)
её (у неё)
ей (к ней)
ей (c ней)
(о) ней
ő (sn)
оно
его
(на него)
его
(у него)
ему
(к нему)
им (с ним)
(о) нём
mi
мы
нас
нас
нам
нами
(о) нас
ti
вы
вас
вас
вам
вами
(о) вас
ők
они
их (на них)
их (у них)
им (к ним)
ими (с ними)
(о) них

Megjegyzések:
 1. Magázást a többes szám 2. személlyel fejezzük ki: вы. Így ennek a névmásnak számos jelentése lehet: ti, Ön, Önök, maga, maguk, kegyed, kegyedék. Kisbetűvel írjuk, csak levélben nagybetűs.
 2. Az oroszban általában kitesszük a személyes névmásokat, míg a magyarban csak akkor, ha hangsúlyos. Pl.: Я пишу - Írok.
 3. Мы с тобой jelentése: én és te. De  ugyanígy fejezzük ki, ha azt akarom mondani, hogy én és anyu (anyuval): Мы с мамой
 4. себя visszaható névmást ugyanúgy ragozzuk, mint a ты-t, viszont nincs alanyesete.
 5. себя bármely nemre és személyre vonatkozhat. A birtokos eset csak elöljáró szóval fordul elő. 
 6. друг друга-nak sincs alanyesete, és mindig a második tagját ragozzuk: друг другу - egymásnak, друг c другом - egymással

2015. április 3., péntek

Főnév ragozás IV.

Összefoglaló főnévragozási táblázat
в –ba, -be
на –ra, -re
через át, keresztül, múlva
под alá
за –ért, mögé
без nélkül
для számára
из –ból, -ből
до -ig
у –nál, -nél
после után
от –tól, -től
с –ról, -ről
около körül
среди között
к –hoz, -hez
по –on, -en
с –val, -vel
перед előtt
над felett
под alatt
за mögött
между között
в –ban, -ben
на –on, -en
о (oб) –ról, -ről
при –nál, -nél
Esz.
A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
H
msh.
ßà
-a
-ом
-e
S
-o
N
-a
-e
-ой
ью
Tsz.
A.
T.
B.
R.
Eszk.
Elölj.
H
ßà
-oв
-ам
-ами
-ах
S
szótő
N
ßà
-ей
-ям
-ями
-ях

Nagyon leegyszerűsítve ennyi (ilyen) a ragozás...
...valójában a szótár a 17 típusát hozza a főnévragozásnak. Számtalan eltérés, kivétel színesíti a nyelvet. Célszerű az általunk használni kívánt szavakat mondatokba foglalva megtanulni. Ez a táblázat csak egy pici iránymutatást jelent.
Például:
 • van olyan főnév, aminek az egyes szám birtokos esete -у-ra végződik: табак - dohány, пачка табаку - egy csomag dohány
 • nem véghangsúlyos szónál ц után az eszközhatározó eset végződése -ем: месяц  - hónap, месяцем
 • sok főnévnél a в és на elöljáró után az egyes szám elöljárós esetének a végződése hangsúlyos -у lesz: лес - erdő, в лесу - erdőben;  берег - part, на берегу - a parton. Más elöljárók esetében viszont megmarad az -e végződés: o лесе
 • vannak főnevek, melyek többes szám alanyesetében hangsúlyos -a végződést kapnak. (Élettelen dolgok esetén ez vonatkozik a tárgyesetre is.) Pl.:  город - város, городa
Nem is sorolom tovább! Lényeg, hogy tudjuk, vannak eltérések szép számmal. Ha valami gyanús, ha egy új szóval találkozunk amit szeretnénk ragozni (jó, lehet, hogy mi nem szeretnénk, de muszáj) akkor a szótárban utána nézhetünk, hogy mi a helyzet azzal a bizonyos főnévvel.

Az általam használt szótárban a főnév után szögletes zárójelben van egy szám, esetenként egy-két betű is. Pl.: [8AD] Ezeknek a jelöléseknek a segítségével tudom a szótár végén kikeresni, hogyan is kell ragozni azt a bizonyos főnevet, ami után ilyen szám és betűkombináció olvasható.
A 8 azt jelenti, hogy -a végű, nőnemű főnévről van szó. A nagy A felhívja a figyelmet a "köhögös" szabályra, miszerint ы helyett и végződést kap a megfelelő esetben, a nagy D pedig jelzi, hogy a többes szám birtokos esetben a szó végén lévő két mássalhangzó közé beékelődik egy -o-.

Tudom, hogy ez most rém bonyolultnak tűnik, de ha van egy jó szótárad, és tudod, hogyan használd, iszonyatos mennyiségű információt ki tudsz belőle hámozni!